Andrew Davies

Tue 7th Feb

Meeting local health and social care demand in the 21st century / Diwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol lleol yn y 21ain ganrif

Andrew Davies (Chair, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board / Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg)

Nearly 70 years after Nye Bevan founded the NHS how does it maintain Bevan's founding principles, while meeting growing demand for its services, due an ageing society, raised expectations, and a widening range and cost of new treatments?

Bron i 70 o flynyddoedd ers i Nye Bevan sefydlu’r GIG, sut y gellir cynnal egwyddorion sylfaenol Bevan, ac ar yr un pryd gwrdd â’r galw am ei wasanaethau, yn wyneb cymdeithas sy’n heneiddio, disgwyliadau sy’n cynyddu, a thriniaethau newydd sy’n amlhau ac yn ddrud?

(The NHS in Swansea today: four expert views, 1 / Y GIG yn Abertawe heddiw: pedair golwg arbenigol, 1)

Did you miss the lecture? Click here to download the PowerPoint!

 

< Back